Vijesti

Od:    Do:    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 >

MEĐUBISKUPIJSKI SUDOVI U NOVOM SADU ZAPOČELI S RADOM

04. listopad 2018.

NOVI SAD (TU) - U utorak, 2. 10. 2018. godineu Novom Sadu održana je svečana sjednica početka djelovanja Međubiskupijskog suda prvoga stupnja i Međubiskupijskog suda drugoga stupnja u Novom Sadu, koji imaju svoje sjedište u prostorijama Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda.

Početkom 2017. godinebiskupi Beogradske metropolije, msgr. Stanislav Hočevar, nadbiskup i metropolita beogradski, msgr. Ivan Pénzes, biskup subotički, msgr. Ladislav Német biskup zrenjaninski, zajedno s msgr. Đurom Džudžarom apostolskim egzarhom za katolike bizantskog obreda u Srbiji, odlučili su pokrenuti postupak uspostaveMeđubiskupijskih sudova, mjerodavnima za svoje biskupije. Dogovorom biskupa, službu moderatora, odnosno voditelja Međubiskupijskih sudova će vršiti nadbiskup i metropolita beogradski.

Odluku o osnivanju Međubiskupijskih sudova biskupi su donijeli 19.9.2017. godine. Nakon nekoliko konzultacija s Apostolskom Stolicom, Vrhovni sud Apostolske Signature 10. 7. 2018. godine odobrio je Odluku o osnivanju Međubiskupijskih sudova, čime je postupak uspostave završen, te su se stvorili svi preduvjeti za početak rada. Veliki doprinos postupku uspostave savjetom i stručnom pomoći su pružili Međubiskupijski sudovi u Zagrebu. Željom biskupa Međubiskupijski sudovi počinju s djelovanjem 11. 10. 2018. godine, na dan otvorenja II. Vatikanskog sabora i blagdan sv. Ivana XXIII, pape.

Svečanoj sjednici su, osim biskupa potpisnika Odluke o osnivanju Međubiskupijskih sudova u Novom Sadu, nazočili i srijemski biskup msgr. Đuro Gašparović, te generalni tajnik Međunarodne biskupske konferencije vlč. Mirko Štefković. Susret je započeo pozdravnim riječima msgr. StanislavaHočevaramoderatora, te msgr. Ladislava Németa predsjednika Međunarodne biskupske konferencije. Nazočno je bilo svih 18 imenovanih djelatnika Suda, koji su ovom prigodom položili propisanu prisegu kod preuzimanja zadaća na Sudu, dok su vlč. dr. Ivica Ivanković Radak, sudski vikar na prvome stupnju i msgr. dr. ZapletánGéza, sudski vikar na drugome stupnju položili i dodatnu ispovijest vjere propisanu kod preuzimanja crkvenih službi.

U djelovanju i funkcioniranju Sudovaznačajnu pomoć će pružiti sudišta susjednih biskupija. Tijekom sjednicekratka predavanja su održali imenovani suci na Međubiskupijskom sudu drugoga stupnja u Novom Sadu, msgr. dr. Kovács József, profesor kanonskog prava Više teološke škole u Szegedinu i sudski vikar biskupijeSzeged-Csanádi,te vlč. dr. Zdenko Ilić, profesor kanonskog prava na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovui sudac Međubiskupijskog suda prvoga stupnja u Đakovu. Govorili su na temu„Iskustva i izazovi crkvenih sudova u Republici Mađarskoj, odnosno Republici Hrvatskoj“.

 

Do osnivanja Međubiskupijskih sudova u Novom Sadu u biskupijama su djelovala zasebna sudišta, ali se zbog reforme kanonskog postupka za proglašenje ništavosti ženidbe, sve većeg interesa vjernika i broja parnica, a sve manjeg broja djelatnika suda, pojavila pastoralna potreba za reorganizacijom postojećih struktura, odnosno za osnivanjem zajedničkog Međubiskupijskog suda. Sjedište Suda je u Novom Sadu, ali će zato u svakoj biskupiji djelovati Istražni odsjek, što znači da će zainteresiranim vjernicima i strankama bitipojednostavljen pristup, jer će moći dolaziti također i u Beograd, Suboticu, Zrenjanin, Ruski Krstur. Na taj način je ispunjen jedan od ključnih naglasaka reforme „blizina suca i stranka“.U praksi, sva komunikacija između stranaka i suda će se odvijati na spomenutim mjestima gdje će vjernicima bitiznačajno olakšan pristup,dok će se unutar samog sudišta komunikacija odvijati na nešto drugačiji način. Nadalje, ovakvim pristupom osigurava se racionalna rasporedba sudskih djelatnika, i konačno, osigurava se višejezičnost, što je od iznimnog značaja za biskupije koje spadaju pod mjerodavnost Međubiskupijskih sudova.

           

            Međubiskupijski sudovi, iako su po svojoj naravi pravna struktura unutar kanonskog uređenja Crkve, svoju konačnu svrhu nalaze u utvrđivanju istine o valjanosti svetog ženidbenog veza, jer je materija kojom se Sudovi bave, gotovo u cijelosti ženidbene naravi. U tom smislu, krajnji cilj je pomoć vjernicima koji se nalazi u različitim ženidbenim situacijama. Sudovi tako dobivaju svoju primarnu pastoralnu svrhu, jer se kroz sve to nastoji pomoći vjernicima, pa čak i kad je ženidbena situacija nepopravljiva, da se osjećaju prihvaćenima od Crkve.

 

 

MEGKEZDTÉK MUNKÁJUKAT ÚJVIDÉKEN AZ EGYHÁZMEGYEKÖZI BÍRÓSÁGOK

 

Az Újvidéki Egyházmegyeközi Első- és Másodfokú Bíróság, amelynek székhelye a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia épületében van, 2018. október 2-án, kedden ünnepi üléssel kezdte meg munkáját.

2017 elején a belgrádi érsekség püspökei –msgr. Hočevar Stanislav belgrádi érsek-metropolita, msgr. Pénzes János szabadkai püspök, msgr. Német László SVD nagybecskereki püspök, msgr. Džudžar Đuro, a Szerbiában élő görögkatolikusokért felelős apostoli exarcha – úgy határoztak, hogy Egyházmegyeközi Bíróságot hoznak létre. A püspökök megegyeztek abban, hogyaz Egyházmegyeközi Bíróságok moderátori, illetvevezetőifeladatát Belgrád érseke és metropolitája látja el.

Az Egyházmegyeközi Bíróság megalapításáról szóló döntést 2017. szeptember 19-én hozták meg a püspökök. Az Apostoli Szentszékkel folytatott konzultációk után az Apostoli Szignatúra Legfelsőbb Bírósága 2018. július 10-én jóváhagyta az Egyházmegyeközi Bíróságok létrehozásáról szólódöntést, mellyel befejeződött a megalapításukra vonatkozó eljárás és ezzel megteremtődtek a munka megkezdéséhez szükséges előfeltételek. A Zágrábi Egyházmegyeközi Bíróságok tanácsaikkal és szakértelmükkel nagyban hozzájárultak a bíróságok létrehozásának folyamatához.A püspökökkérésére az Egyházmegyeközi Bíróságok 2018. október 11-én kezdik meg munkájukat, a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának évfordulóján, illetveSzent XXIII. János pápa emléknapján.

Az ünnepi ülésen az Újvidéki Egyházmegyeközi Bíróságok alapításáról szóló határozatot aláíró püspökök mellett részt vett még msgr. Gašparović Đuro szerémségi püspök és ft. Štefković Mirko, a Szent Cirill Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia főtitkára. A találkozó msgr. Hočevar Stanislav, az Újvidéki Egyházmegyeközi Bíróságok moderátorának, valamint msgr. Német László SVD, a Nemzetközi Püspöki Konferencia elnökének üdvözlő szavaivalmind a 18 kijelölt bírósági alkalmazott, akikhűségesküt tettek.Ft. Radak Ivanković Ivica, az ElsőfokúBíróság helynöke és msgr. Zapletán Géza, a MásodfokúBíróság helynökea hűségesküt megelőzően letetteaszükségeshitvallást is.

A bíróságok működésében jelentős segítséget nyújtanak majd a szomszédos egyházmegyék bíróságai. Az Újvidéki Másodfokú Bíróság kinevezett bírái, msgr.  Kovács József, a szegedi Teológiai Főiskola kánonjog tanára és Szeged-Csanádi Egyházmegye bírósági helynöke, valamint ft. Ilić Zdenko, a diakóvári Katolikus Teológiai Egyetem kánonjog tanára és a Diakóvári Egyházmegyeközi Elsőfokú Bíróság bírája az ülés kezdetén előadást tartott. Előadásaikbanmagyarországi és horvátországi az egyházi bíróságok tapasztalatairól és kihívásairól beszéltek.

Az Újvidéki Egyházmegyeközi Bíróságok megalakulásáig az egyházmegyékben külön bíróságok működtek.A házasság érvénytelenségének megállapítására szolgáló kánonjogi eljárás reformja, a hívek növekvő érdeklődése és a peres ügyek nagy száma, valamint a bírósági alkalmazottak egyre csökkenőlétszáma miatt megjelent a pasztorális igény a meglévő szerkezet átszervezésére, vagyis az Egyházmegyeközi Első- és Másodfokú Bíróság létrehozására. A bíróság székhelye Újvidéken van, viszont minden egyházmegyében vizsgálati ügyosztályokis működnek majd.Ez azt jelenti, hogy az érdekelteknek könnyebbé válikaz ügyintézés Belgrádban, Szabadkán, Nagybecskereken,illetve Bácskeresztúron. Ez által teljesült a reform egyik prioritása: „abíró és a felek közelsége”. A gyakorlatban a felek és a bíróság közötti kommunikáció az említett helyeken zajlik. Ígymegvalósul a bírósági alkalmazottak ésszerűelosztása és biztosított a többnyelvűség, ami nagyon fontos az Egyházmegyeközi Bíróságok hatáskörébe tartozó püspökségek számára.

Az Egyházmegyeközi Bíróságok, bár hatáskörük sokkal szélesebb, esetünkben a szentségi házasságok érvényességével kapcsolatos igazságok felderítésével foglalkoznak,mivel az ügyek szinte kivétel nélkülházassági jellegűek.Minden esetben a végső cél az, hogy segítsea különböző életállapotban lévőket. Az egyházi bíróságoknak elsődlegesenpasztorálisfeladatuk van, akik igyekeznek segíteni a hívőknek, még akkor is, ha a házasságuk  visszafordíthatatlanul megromlott. Fontos, hogy ilyen helyzetben is érezzék, hogy az Egyház törődik velük.

NEDJELJA U DOBRODOLU FILIJALI ŽUPE IRIG

24. rujan 2018.

DOBRODOL-IRIG (TU) – U Dobrodolu, filijali župe Irig, 25. nedjelja kroz godinu, 23. rujna 2018. godine, bila je posebno proslavljena. Naime, nakon redovite župne svete mise u Irigu, prečasni Blaž Zmaić, župnik iste župe, nastavlja misno slavlje u filijali Šatrincima, koje prikazuje za pokojnog Janoša i Evu Novak (dar Viktorije iz Maradika).

U homiliji župnik je u Irigu po današnjim čitanjima naglasio da je opasno kad se vjernici ne pouzdaju u Božju ljubav ili žive kao da Boga nema. Oholost i ljubomora su korjeni svakoga zla i vode svađi i nemiru. Sebičnost, taština, svađe, patnja – to je materijal iz kojega mogu nastati tragedije. A moć i veličina fasciniraju ljude u svako vrijeme. Tko je najvažniji među nama? Što me čini velikim, što malenim? Pred kime želim biti velik, kome želim biti važan? Kad se osjećam malenim? Tko me čini malenim, tko mi oduzima moje mjesto?” – zapitao se predvoditelj i nastavio: “Bog ide drugim putem da nas oslobađa, da nas otkupi, a to je put služenja do smrti na križu. Služenje je njegov novi životni red. Služiti znači: moći se učiniti malenim. Posljednja riječ: dijete. Sa jednim djetetom biva sve drugačije. Za Isusa se broji odnos, zajedništvo. Dozvoli sebi da budeš malen, da imaš pravo zajedništvo sa Isusom. Ono što nas sve nosi to je ljubav!, zaključio je župnik.

Na koncu svete mise vjernicima se priključuje srijemski biskup, mons. Đuro Gašparović, da bi se susreo s vjernicima i pogledao novu ogradu oko crkvenog dvorišta u Šatrincima. Učininjena je zajednička fotografija nazočnih vjernika s biskupom.

 Nakon toga župnik s biskupom odlazi u Dobrodol, filijalu župe Irig, gdje obojica zajedno s nazočnim vjernicima slave svetu misu u prepunoj crkvici.

Na početku mise je župnik Zmaić pozdravio biskupa i naglasio da je sveta misa za pokojne obitelji Majorčik: Petra (14 godina od smrti), suprugu Mariške (umrla ove godine) i njihove kćerke Anuške (umrla prije 2 godine u Francuskoj).

 U homiliji biskup Gašparović je rekao: “Često puta u životu ljudi vole da se njihovo ime istakne, da dobiju ljudsko i društveno priznanje. To se dogodilo upravo i Isusovim učenicima, radi vlastitog nadmetanja. Zar da se na to svede naviještanje evanđelja? Isus želi sasjeći takvu napast. Čovjek je velik onoliko koliko je velik i ništa ne postiže time što se naizvan stavlja na određeno mjesto. Isus veli, ako netko baš želi biti velik, onda neka bude poslužitelj svima. Neka bude velik u dobroti, u ljubavi, u praštanju, u svakom dobru djelu. Čovjek je velik onoliko koliko je u dobrim odnosima s drugima, koliko pomaže, razgovara s drugima, koliko je u dobrim odnosima s drugima. Đavolska je napast žuditi i hlepiti za nekim ovozemnim probicima i priznanjima, pogotovo na račun drugih. Isusov put je drugačiji. To je put jednostavnosti, služenja i ljubavi. Dok ide tim putem čovjek već ovdje na zemlji ispunja svoje srce mirom i blaženošću a Krist nam je uzor, koji je krotka i ponizna srca. I – samo tako – naći ćemo mir svojim dušama, zaključio je biskup.

Nakon svete mise biskup, župnik i Andrija Kadvanj, koji je dopratio biskupa,  su bili dragi gosti obitelji Lajoša i Katice Fekete, koja je primila priznanje župnika i biskupa za dugogodišnje služenje i uređenje crkve u Dobrodolu.

          U isto vrijeme nakon svete mise i pohoda groblju, u lovačkom domu obitelj Janka i Margite Birinji su upriličili zajednički ručak za rodbinu i uzvanike u ime pokojnika. Priređena je i prigodna izložba slika (dva panoa) o životu, rodbini i nadasve o aktivnosti u radu, folkloru i drugim djelatnostima pokojne Mariške.

I župnik se također pridružio  ovom susretu. Tako je ovo bila velika nedjelja za Šatrince, a posebno u Dobrodolu.

                                                                                                            

f.f.

BISKUPIJSKI CARITAS SRIJEM OTVORIO DOM ZA STARE I SIROMAŠNE U SRBIJI

18. rujan 2018.

MARADIK (TU) - U dvadeset četvrtu nedjelju kroz godinu, 16. rujna 2018. godine, svečano je otvoren u Srbiji u župi Maradik prvi Caritasov dom za stare i siromašne „Sveta Elizabeta“. Dom je blagoslovio srijemski biskup mons. Đuro Gašparović,  predsjednik Biskupijskog caritasa Srijem.

Svečanom otvaranju nazočili su i predstavnici Caritasa Bolzano-Bressanone, koji je financirao izgradnju ovog doma: ravnatelj Caritasa Bolzano–Bressanone Paolo Valente, predstavnik biskupije Bolzano–Bressanone, bivši ravnatelj Franz Kripp i koordinator projekata Caritasa Srijem, Makedoniju i Kosovo Fabio Molon. Svečanom otvaranju prisustvovao je i beogradski nadbiskup i predsjednik Caritasa Srbije mons. Stanislav Hočevar kao i gospodin Gavrilo Grban ispred Ureda za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama.

Na početku blagoslova i posjeta Domu za stare nazočne je pozdravio župnik župe Beška i upravitelj župe Maradik preč. Božidar Lusavec. Srijemski biskup mons. Gašparović svečano je prerezao vrpcu na ulasku u dom, zajedno s ravnateljem Caritasa Bolzano-Bressanone Paolom Valenteom. Ovom prigodom srijemski biskup Gašparović je naglasio da je odluci za izgradnju ovakvog doma predhodio posjet mons. Ivo Musera, biskupa biskupije Bolzano-Bressanone, koji je posjetio Srijemsku biskupiju i upoznao se posebno sa situacijom starih osoba, koje teško žive u neprikladnim stambenim prostorima.

Paolo Valente, ravnatelj Caritasa Bolzano-Bressanone u svom pozdravu pročitao je i pismo podrške dijecezanskog biskupa biskupije Bolzano-Bressanone mons. Ivo Musera. U pismu je biskup Muser naglasio da stara osoba čuva sjećanje, iskustvo, međusobnu povezanost, kompletniju viziju života i mudrost: „Hodati sa starima i prema starima je dužnost svih, kao što je i vraćanje mjesta koje zaslužuju u ljudskoj zajednici, mjesta, koje im je često uskraćeno“. Kao znak još jače povezanosti biskup Muser je poklonio kip Svete Elizabete Ugarske kojoj  je ovaj dom posvećen.

Preč. Jozo Duspara, ravnatelj Caritasa Srijem u svojem pozdravu govorio o tome da je Srijem prošao kroz težak period tokom devedesetih godina kada su se mnogi mladi odselili, a ostali su stariji i usamljeni. Naglasio je i da se Crkva uključuje na različite načine da pomogne starima, bolesnima i nemoćnima, onima koji su na marginama društva.

Nakon svečanog blagoslova uslijedila je sveta misa u crkvi „Svete Ane“ u Maradiku, koju je predvodio nadbiskup beogradski mons. Hočevar u koncelebraciji sa srijemskim biskupom Gašparovićem, župnikom Lusavcem, ravnateljem Caritasa Srijem Dusparom i svećenicima Srijemske biskupije. U homiliji nadbiskup je naglasio da veličina svakog čovjeka nije kada ostane zatvoren u sebe, već kada ide u susret. „Moramo se svi mi brinuti za čovjeka, zajedničkim snagama u ovo vreme tolikih iskušenja. Prva uloga Caritasa nije samo da činimo dobro, već da otkrivamo dostojanstvo svakog ljudskog bića“, istakao je mons. Hočevar. Svetu misu je pratio zbog „Sveta Cecilija“ iz Zemuna, a nakon mise je održao kratki, veoma zapaženi koncert.

U domu će biti smješteno maksimum 16 siromašnih starih ljudi. Neki od kriterijuma koje treba da ispune korisnici su da se radi o starijim osobama i da su  državljani Srbije koji stanuju na teritoriju Srijemske biskupije, oba pola, čiji maksimalni iznos mirovine ne prelazi 100 eura, da su u pitanju napuštene osobe za koje se nitko ne brine, koji žive u teškim uvjetima stanovanja.

                                                                                                      Petar Dujić


 

OKRUŽNICA O OBILJEŽAVANJU 10. OBLJETNICE UTEMELJENJA METROPOLIJE U KATEDRALI-BAZILICI U ĐAKOVU

13. rujan 2018.

ĐAKOVO (TU) – Đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit Đuro Hranić uputio je 1. rujna svećenicima, redovnicima i redovnicama te svim vjernicima Đakovačko-osječke nadbiskupije okružnicu o obilježavanju 10. obljetnice utemeljenja Đakovačko-osječke crkvene pokrajine u katedrali-bazilici u Đakovu.

„Zahvalna i radosna srca ove se godine kao nadbiskupijska zajednica spominjemo 10. obljetnice utemeljenja Đakovačko-osječke crkvene pokrajine, kad je papa Benedikt XVI. 18. lipnja 2008. godine u zajedništvo nove Metropolije povezao našu Đakovačko-osječku nadbiskupiju te Požešku i Srijemsku biskupiju. Biskupi naše Metropolije o tome su progovorili u svom pismu za svetkovinu Duhova ove godine“, istaknuo je mons. Hranić i podsjetio na susrete koji su se ovim povodom već ostvarili –  susret svećenika u Staroj Gradiški te hodočasnički dani na Tekijama u Srijemskoj biskupiji i u Pleternici, u Požeškoj biskupiji.

Najavio je potom susret u metropolijskom središtu: „Preostaje nam sada hodočašće i susret u samom metropolijskom sjedištu. Planiramo ga ostvariti nekoliko dana kasnije od prvotno najavljenoga 1. listopada. Naime, tek nam je ovih dana javljeno da će slavlje predvoditi nadbiskup mons. Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose s državama, iz Državnoga tajništva Svete Stolice, a njegov je dolazak prethodno morao biti usklađen s državnim protokolom RH. Sve najsrdačnije pozivam da hodočastite u Đakovo na zajedničko zahvalno euharistijsko slavlje u našoj prvostolnoj katedrali u četvrtak, 11. listopada 2018., s početkom u 17:30. Hodočasničko slavlje ostvarit ćemo pod geslom U krilu Crkve sveopće.”

Nadbiskup je izrazio radost što će u ovom slavlju “biti prigoda iskusiti radost zajedništva i snagu molitve s braćom i sestrama, mlađima i starijima, iz svih naših župa i zajednica, s našim svećenicima, redovnicima i redovnicama. Radujemo se svećenicima i vjernicima koji će nam se pridružiti iz Požeške i Srijemske biskupije. S posebnom se zahvalnošću radujemo sudjelovanju biskupa, ne samo iz naše Metropolije, već i drugih biskupa Hrvatske biskupske konferencije koji se toga dana planiraju pridružiti našem hodočašću i slavlju u Đakovu.“

Nadbiskup Hranić potaknuo je sve župnike da na hodočašće povedu svoje župljane, a predstojnike i predstojnice redovničkih zajednica članove svojih zajednica. Na sudjelovanje je pozvao i župne suradnike, vjeroučitelje, članove župnih vijeća, pjevače, ministrante te članove molitvenih i drugih skupina koje djeluju u župama. Moleći za suradnju u pripravi ovoga slavlja nadbiskup zahvaljuje na spremnosti hodočasnicima koji su voljni odjenuti narodne nošnje te se uključiti u posebne vidove sudjelovanja –  ministriranje, pjevanje, čitanje te prinos darova.

Svi župnici i voditelji zajednica trebaju prijaviti dolazak hodočasnika na ovo misno slavlje do utorka, 2. listopada 2018. u Tajništvo Pastoralnog centra u Đakovu –  tel. 031/802/227 /9h-16h/ ili pastoralni.centar@djos.hr.

Programom hodočašća predviđeno je da hodočasnici u katedralu dođu barem malo prije 17 sati. Autobuse će biti moguće parkirati nedaleko trga (prostori kraj gradske tržnice i druga obližnja mjesta). Svečana hodočasnička misa započinje u 17:30, a prethodit će joj zajednički molitveni pripravni program od 17 sati.

S obzirom da su na sudjelovanje pozvani svi svećenici Nadbiskupije, mons. Hranić upućuje da se toga dana mise u župama slave u jutarnjim satima, a večernje dokinu.

U prilogu donosimo i cjeloviti tekst okružnice.

 

Đakovo, 1. rujna 2018.

Broj: 1030/2018.

Predmet: Obilježavanje 10. obljetnice utemeljenja Đakovačko-osječke crkvene pokrajine u katedrali-bazilici u Đakovu u četvrtak, 11. listopada 2018., u 17:30 – okružnica

 

Svima u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji

 

Poštovana i draga braćo svećenici, redovnici i redovnice, sva draga braćo i sestre u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji!

Zahvalna i radosna srca ove se godine kao nadbiskupijska zajednica spominjemo 10. obljetnice utemeljenja Đakovačko-osječke crkvene pokrajine, kad je papa Benedikt XVI. 18. lipnja 2008. godine u zajedništvo nove Metropolije povezao našu Đakovačko-osječku nadbiskupiju te Požešku i Srijemsku biskupiju. Biskupi naše Metropolije o tome su progovorili u svom pismu za svetkovinu Duhova ove godine.

Okupimo se u prvostolnoj katedrali u četvrtak, 11. listopada. Već su se ostvarili vrijedni i poticajni susreti u prigodi spomena 10. obljetnice naše Metropolije: susret svećenika u Staroj Gradiški te hodočasnički dani na Tekijama u Srijemskoj biskupiji i u Pleternici, u Požeškoj biskupiji. Preostaje nam sada hodočašće i susret u samom metropolijskom sjedištu. Planiramo ga ostvariti nekoliko dana kasnije od prvotno najavljenoga 1. listopada. Naime, tek nam je ovih dana javljeno da će slavlje predvoditi nadbiskup mons. Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose s državama, iz Državnoga tajništva Svete Stolice, a njegov je dolazak prethodno morao biti usklađen s državnim protokolom RH.

 

Ovim vas pismom, dakle, sve najsrdačnije pozivam da hodočastite u Đakovo na zajedničko zahvalno euharistijsko slavlje u našoj prvostolnoj katedrali u četvrtak, 11. listopada 2018., s početkom u 17:30. Hodočasničko slavlje ostvarit ćemo pod geslom U krilu Crkve sveopće. Radujemo se što ćemo u tom slavlju, kao i mnogo puta dosad, imati prigodu iskusiti radost zajedništva i snagu molitve s braćom i sestrama, mlađima i starijima, iz svih naših župa i zajednica, s našim svećenicima, redovnicima i redovnicama. Radujemo se svećenicima i vjernicima koji će nam se pridružiti iz Požeške i Srijemske biskupije. S posebnom se zahvalnošću radujemo sudjelovanju biskupa, ne samo iz naše Metropolije, već i drugih biskupa Hrvatske biskupske konferencije koji se toga dana planiraju pridružiti našem hodočašću i slavlju u Đakovu.

 

Sudionici i organizacija hodočašća. Hodočašće se organizira po župama. Stoga posebno vama, dragi i poštovani župnici, preporučujem da na hodočašće potaknete i povedete župljane svojih zajednica, i mlađe i starije, a predstojnike i predstojnice redovničkih zajednica molimo da to učine u svojim zajednicama. Uvijek je lijepo da kao hodočasnici, ali i kao pomoćnici u organiziranju hodočašća, budu uključeni i župni suradnici, barem dio njih, počevši od vjeroučitelja i članova župnih vijeća, pjevača, ministranata te članova molitvenih i drugih skupina koje djeluju u župama. Radujemo se također spremnosti onih hodočasnika koji će za svečano slavlje u Đakovu odjenuti narodnu nošnju. Sve molimo za velikodušnu suradnju u pripravi posebnih vidova sudjelovanja (pjevanje, čitanja, euharistijski i znakoviti prikazni darovi i dr.). Želja nam je da uz bogoslove u svečanoj misi sudjeluju i ministranti iz naših župa. Stoga molimo župnike da ih, koliko je to moguće, uključe u hodočašće. Molimo dekane da u svojim dekanatima koordiniraju uzajamnu suradnju župnika i župa, kako u organizaciji prijevoza, tako i u drugim vidovima ostvarenja ovoga hodočašća.

 

2

 

Prijava hodočasnika u Tajništvu Pastoralnoga centra u Đakovu. Sve župnike i voditelje zajednica molimo da broj hodočasnika iz svoje župe ili zajednice prijave najkasnije do utorka, 2. listopada 2018., u Tajništvo Pastoralnoga centra (tel. 031/802/227 /9h-16h/ ili pastoralni.centar@djos.hr). Nadbiskupski ordinarijat preko Tiskovnoga ureda i Pastoralnoga centra uputit će, prema potrebama, sve dodatne upute i pojašnjenja.

 

Dolazak i raspored. Budući da je riječ o radnome danu, program hodočašća i zajedničkoga slavlja u katedrali planiran je za poslijepodnevni i večernji termin, kako bi se mogli pridružiti i oni vjernici koji rade u prijepodnevnim smjenama. Dobro je predvidjeti dolazak hodočasnika u katedralu barem malo prije 17 sati. Autobuse će biti moguće parkirati nedaleko trga (prostori kraj gradske tržnice i druga obližnja mjesta). Svečana hodočasnička sv. misa započinje u 17:30, a prethodit će joj zajednički molitveni pripravni program od 17 sati. Prikladno je poslije misnoga slavlja za hodočasničke skupine predvidjeti određeno slobodno vrijeme, kako bi se, koliko vremenske prilike budu dopuštale, vjernici mogli zadržati na trgu te se okrijepiti u gradskome središtu. U dvorištu katedrale bit će osigurani i dodatni toaletni prostori.

Svećenici koncelebranti. Svećenike molimo da za koncelebraciju ponesu bijelo misno ruho, kojima je to moguće, uključujući i misnicu bijele boje. Oblačenje suslavitelja predviđeno je u prostorijama Nadbiskupskoga doma. Okupljanje i oblačenje suslavitelja započet će u 17 sati. Ulazna procesija kreće iz Nadbiskupskoga doma. Raspremanje svećenika poslije misnoga slavlja bit će, također, u Nadbiskupskome domu.

 

Duhovna priprava i raspored sv. misa u župama. Na hodočašću i u slavlju spomena 10. obljetnice Metropolije u Đakovu očekujemo sudjelovanje svih svećenika naše nadbiskupije. Neka se u župama toga dana sv. mise zbog toga slave u jutarnjim satima, a večernje dokinu.

 

Budući da je predviđeni hodočasnički dan u četvrtak, kad se u našim župama odvijaju redovita euharistijska klanjanja, prikladno je da se pobožnost klanjanja ostvari u srijedu, tj. u predvečerje hodočašća u Đakovo. I ostale predviđene susrete i aktivnosti bit će potrebno rasporediti u druge dane. Vas, braćo svećenici, molim da u danima priprave hodočasnike potaknete i budete im na raspolaganju za sakrament pomirenja.

 U radosti očekujući dan našeg zajedničkoga susreta u Đakovu, zajedno s nadbiskupom u miru Marinom, našim prvim metropolitom, svima pozdrav i blagoslov u Gospodinu!

 

Drago Marković                                                                            X Đuro Hranić

                    kancelar                                                                                nadbiskup metropolit

 

Preuzeto sa: http://djos.hr

DUHOVNA OBNOVA SVEĆENIKA SRIJEMSKE BISKUPIJE U KARMELU SV. JOSIPA

13. rujan 2018.

BREZNICA ĐAKOVAČKA (TU) – Svoju redovitu mjesečnu duhovnu obnovu svećenici Srijemske biskupije su održali 10. rujna 2018. u Karmelu sv. Josipa u Breznici Đakovačkoj pod vodstvom vlč. Mire Tomasa, župnika u Levanjskoj Varoši.

Sedmorica svećenika svoj su duhovni program započeli razmatranjem o značenju i ulozi Križa u životu svećenika. Uslijedilo je slavlje Euharistije u samostanskoj kapeli te u zajedništvu sa sestrama karmelićankama. Na početku slavlja predvoditelj misnog slavlja, vlč. Jozo Duspara, pozdravio je sestre uime svih svećenika te izrazio zahvalnost što imaju mogućnost biti u njihovom samostanu. “Mi smo došli iz jednoga posebnoga kraja gdje pokušavamo naviještati Radosnu vijest. Danas nije lako naviještati i propovijedati Evanđelje, živjeti – još je teže“, rekao je vlč. Duspara te istaknuo kako im upravo razmatranje Križa Isusova daje snagu i pomaže u toj zahtjevnoj zadaći.

U nadahnutoj homiliji vlč. Miro Tomas je nastavio razmišljanje o Muci Isusovoj, jer „Isus je mnogim svecima rekao da ukoliko mu žele biti bliskiji, ne trebaju umnažati neke posebne molitve ili povećavati akciju, nego da trebaju razmatrati njegovu Muku jer se tu očituje koliko nas Bog voli.“

Govoreći o uskoj povezanosti ljubavi i patnje te trpljenja za one koje ljubimo, bilo Boga bilo čovjeka, te kako se ljubav upravo pokazuje po spremnosti trpljenja za druge, vlč. Miro je naglasio kako je Isusa boljelo i danas više boli duševno trpljenje, nego ono koje je fizički podnio za čovjeka. Stoga je i pozvao sve prisutne kroz razmatranje Isusove muke i smrti da se svatko potrudi biti više Isusov posebno kod slavlja svakodnevne Euharistije kako ga ne bi i dalje ranjavali svojom hladnoćom i odgurivanjem od sebe. „Isus je iskusio najveću odbačenost i nije prestao davati sebe ni tada, te je upravo zato spremnost na trajno davanje najveća oznaka našega duhovnoga života“, rekao je na kraju vlč. Tomas te završio propovijed citatom jednog duhovnog pisca: “Stanimo pred križ Isusov kao da to činimo prvi put. Zastanimo i poslušajmo, možda ćemo čuti Isusa da nam šapuće : Učinio sam to baš za tebe!

Nakon svete Mise svećenici su sa sestrama izmolili molitvu srednjeg časa, te se kratko zadržali u srdačnom susretu sa sestrama. Nakon pozdrava i zahvale svećenicima za dolazak od strane poglavarice samostana majke Ljiljane od Duha Svetoga (Prelić) gosti su se predstavili zajednici te ukratko prikazali život u svojim župama preporučujući se i dalje u molitve. Potom su se uputili u gostinjski dio samostana na objed i daljnje bratsko druženje te se duhovno potkrijepljeni razmatranjima, sakramentom pomirenja, misnim slavljem kao i radosnim bratsko sestrinskim druženjem zaputili svojim kućama. s. Teodora Lešić

Preuzeto sa: http://djos.hr

VJERNICI POŽEŠKE BISKUPIJE HODOČASTILI TEKIJSKOJ GOSPI

23. kolovoz 2018.

Vjernici Požeške biskupije hodočastili Tekijskoj Gospi

POŽEGA (TU) - Prigodom desete obljetnice uspostave Đakovačko-osječke crkvene pokrajine i osamostaljenja Srijemske biskupije, vjernici ove Metropolije hodočastili su 4. kolovoza, u predvečerje blagdana Gospe sniježne, na Tekije. Iz Požeške biskupije na hodočašću su bili vjernici u tri autobusa iz slatinske Župe sv. Josipa i Župe bl. Ivana Merza, iz Požege, Pleternice,  Lukača, Daruvara – sv. Antun Padovanski, Virovitice – bl. Alojzije Stepinac i drugih župa. S hodočasnicima su bili i njihovi svećenici. Euharisitjsko slavlje na otvorenom prostoru pokraj tekijskog svetišta predvodio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić u zajendištvu s domaćim srijemskim biskupom Đurom Gašparovićem, požeškim biskupom Antunom Škvorčevićem i brojnim svećenicima. Na temelju evanđelja o Kani Galilejskoj, nadbiskup Hranić je protumačio Marijinu ulogu u životu vjernika i Crkve, podsjetivši na povezanost tekijskog svetišta s oslobođenjem ovih prostora od Osmanlija prije 302 godine i na Gospinu sliku što ju je darova pobjednik Princ Eugen Savojski. Nakon popričesne molitve slijedila je procesija sa svijećama koja se odvijala u parku oko crkve gdje su postavljene i postaje Križnog puta.

Preuzeto sa: https://pozeska-biskupija.hr

Od:    Do:    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 >