PROSLAVA CRKVENOG GODA U SOTU

SOT (TU) – Sveta Katarina, djevica i mučenica, crkveni god u Sotu, proslavljen je 25. sutednog 2021. svečanim euharistijskim slavljem u 11.00 sati.

PROSLAVA SVETOG KLEMENTA U HRTKOVCIMA

HRTKOVCI (TU) – Patron župe, Sveti Klement I., papa i mučenik, proslavljen je 23. studenoga 2021., svečanim euharistijskim slavljem u 17.00 sati.

PROSLAVA SPOMENDANA SVETE CECILIJE U SRIJEMSKOJ MITROVICI

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) – U ponedjeljak, 22. studenoga 2021., u župi Sveti Dimitrije, đakon i mučenik u Srijemskoj Mitrovici proslavljen je spomendan svete Cecilije, djevice i mučenice, koja se slavi kao zaštitnica pjevača, glazbenika i glazbe, napose crkvene glazbe.

BISKUPSKO REĐENJE MSGR. FABIJANA SVALINE – FOTOGRAFIJE I VIDEO

SRIJEMSKA MITROVICA (IKA) – FOTOGRAFIJE/VIDEO – Na svetkovinu Krista Kralja u nedjelju 21. studenoga u katedrali-manjoj bazilici sv. Dimitrija u Srijemskoj Mitrovici tajnik Svete Stolice za odnose s državama nadbiskup Paul Richard Gallagher u zajedništvu s mons. Đurom Hranićem, nadbiskupom i metropolitom đakovačko-osječkim, i mons. Đurom Gašparovićem, biskupom srijemskim, zaredit će za srijemskoga biskupa koadjutora mons. Fabijana Svalinu.

MSGR. FABIJAN SVALINA U SRIJEMSKOJ MITROVICI ZAREĐEN ZA BISKUPA

SRIJEMSKA MITROVICA (IKA) – Biskupsko ređenje novoga srijemskog biskupa koadjutora Fabijana Svaline održano je na svetkovinu Krista Kralja svega stvorenja, u nedjelju 21. studenoga, u katedrali sv. Dimitrija u Srijemskoj Mitrovici.

PRAVILNIK ŽUPNOG EKONOMSKOG VIJEĆA – PROGLAŠENJE

 

PRAVILNIK ŽUPNOG EKONOMSKOG VIJEĆA – PROGLAŠENJE

 

PETROVARADIN, 31. listopada 2010. godine Na sjednicama biskupa Đakovačko-osječke crkvene pokrajine pristupilo se izmjenama i dopunama dosadašnjih odredbi, pravilnika i statuta došlo je do izmjene i dopune dosadašnjih odredbi za župna vijeća i izradi novog Pravilnika za župno ekonomsko vijeće u Srijemskoj biskupiji. Ovaj Pravilnik stupa na snagu 31. listopada 2010. godine odobrenjem dijecezanskog biskupa. Od toga dana prestaju vrijediti Odredbe br. 981/1988. od 15. svibnja 1988. godine.

  

 

PRAVILNIK ŽUPNOG EKONOMSKOG VIJEĆA
U SRIJEMSKOJ BISKUPIJI

 

Narav

Članak 1.

Župno ekonomsko vijeće (u daljnjem tekstu: ŽEV) je tijelo koje pomaže župniku u upravljanju župnim vremenitim dobrima. Prema kan. 537 Zakonika kanonskoga prava treba ga imati svaka župa.


Sastav

Članak 2.

1° ŽEV je savjetodavno tijelo, sastavljeno od četiri do osam vjernika laika, predloženih od župnika, izabranih od župne zajednice i potvrđenih od dijecezanskoga biskupa (usp. Izjave i odluke Druge biskupijske sinode, br. 577, 584 b).

2° Za članove ŽEV-a mogu biti izabrane punoljetne osobe koje su primile sakramente kršćanske inicijacije. Trebaju se odlikovati uzornim kršćanskim životom, razboritošću i aktivnim sudjelovanjem u životu župne zajednice te biti sposobne procijeniti ekonomska pitanja u crkvenom duhu i, po mogućnosti, stručne u pitanjima gospodarstva i prava. Svoju službu vrše besplatno.


Izbor

Članak 3.

1° Kad dijecezanski biskup odredi datum izbora članova ŽEV-a, župnik je pozvan pripremiti župnu zajednicu tako da joj posvijesti suodgovornost vjernika laika za vlastitu župnu zajednicu i njezina vremenita dobra te za ostvarenje poslanja Crkve. Pored toga tumači zadaće ŽEV-a, postupak izbora kandidata i zajednicu poziva na molitvu za izbor (usp. Izjave i odluke Druge biskupijske sinode, br. 573, 577, 584).

2° Barem četrnaest dana unaprijed župnik obavještava vjernike o mjestu i datumu izbora članova ŽEV-a te ih poziva na sudjelovanje na izboru (usp. Izjave i odluke Druge biskupijske sinode, br. 577, 584).

3° Posavjetovavši se s nekima od suradnika, župnik sastavlja listu kandidata za ŽEV. Na listu treba uvrstiti barem dvostruko više kandidata od predviđenog broja članova ŽEV-a, naznačivši uz ime svakog kandidata i godište njegova rođenja, adresu stanovanja te zanimanje.

4° Župnik određuje i odbor, sastavljen od barem troje župljana, koji mu pomažu u pripremi i u izboru članova ŽEV-a.


Članak 4.

1° Izbor članova ŽEV-a obavlja se u čitavoj Nadbiskupiji u nedjelju koju odredi dijecezanski biskup poslije svake svete mise.

2° Aktivno pravo glasa imaju svi punoljetni župljani koji su primili sakramente kršćanske inicijacije. Biraju tako da na listi s popisom kandidata zaokruže redni broj ispred imena onoliko kandidata koliko je predviđeno članova ŽEV-a.

3° Izabrani su oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova. Ako ih je više s jednakim brojem glasova, izabran je stariji po dobi.

4° Župnik u roku od tjedan dana pisanim putem dostavlja dijecezanskom biskupu na potvrdu imena onih osoba koje su na izborima dobile najveći broj glasova. Uz dopis dostavlja i primjerak glasačkog lista s imenima svih kandidata te uz svako ime navodi i broj dobivenih glasova.

 

Članak 5.

1° Članove ŽEV-a potvrđene od dijecezanskog biskupa župnik predstavlja župnoj zajednici na nedjeljnoj sv. misi na kojoj su nazočni i svi potvrđeni vijećnici (usp. Izjave i odluke Druge biskupijske sinode, br. 579, 584).

2° Potvrđeni članovi ŽEV-a dužni su pred župnom zajednicom položiti zakletvu sljedećim riječima: “Ja, N. N.. zaklinjem se živim Bogom da ću se kao član ekonomskog vijeća župe N. N., u suradnji i pod župnikovim vodstvom, brinuti za sva njezina dobra u skladu s crkvenim propisima. Tako mi pomogao Bog, Blažena Djevica Marija i svi sveci Božji” (usp. Izjave i odluke Druge biskupijske sinode, br. 584 e).

3° Potvrđene članove ŽEV-a župnik je dužan što prije poučiti o njihovim dužnostima i pravima, te ih upoznati sa stvarnim materijalnim stanjem i potrebama župe. Isto tako, dužan je pozivati ih na susrete koji se za njih organiziraju na dekanatskoj i biskupijskoj razini (usp. Izjave i odluke Druge biskupijske sinode, br. 574).


Predsjednik

Članak 6.

Predsjednik ŽEV-a je po pravu župnik. On zastupa župu u svim pravnim poslovima (kan. 532). Brine se o dobrima župe i njima upravlja (usp. kan. 1281-1288); o ugovorima i otuđenju (usp. kan. 1290-1298); o nabožnim odredbama i nabožnim zakladama (usp. kan. 1299-1310). Njegova je dužnost zatražiti mišljenje ŽEV-a u svim važnim ekonomskim pitanjima i dati na uvid blagajničke dnevnike članovima ŽEV-a kada to propisi zahtijevaju.

Župnik stoga:

1° saziva i predsjeda sjednicama ŽEV-a;
2° određuje dnevni red svake sjednice;
3° određuje zapisničara sjednice.


Mandat članova

Članak 7.

1° Mandat članova ŽEV-a traje pet godina, a svaki član može biti ponovno biran. Za trajanja mandata članovi ŽEV-a mogu biti uklonjeni zbog teških razloga, koje treba dokumentirati i dostaviti dijecezanskom biskupu da on uklanjanje prihvati. Težak razlog mogu biti i tri neopravdana uzastopna izostanka sa sjednica ŽEV-a.

2° U slučaju preseljenja na područje druge župe, ostavke prihvaćene od župnika, uklanjanja, smrti ili trajne spriječenosti člana Vijeća, župnik treba u roku od mjesec dana o tome pisanim putem obavijestiti dijecezanskoga biskupa i od njega zatražiti da kao novog člana ŽEV-a potvrdi osobu s izborne liste koja je s najvećim brojem glasova dobivenim na izborima ostala izvan Vijeća. Tom vijećniku mandat istječe u isto vrijeme kad i ostalim članovima.

 

Sjednice

Članak 8.

1° Župnik pisanim putem saziva sjednice ŽEV-a barem osam dana unaprijed, kad god je potrebno, a najmanje dva puta godišnje. Sjednicu je dužan sazvati i na traženje jedne trećine članova Vijeća.

2° Za valjanost sjednice potrebna je prisutnost barem dvije trećine članova. Odluke se donose apsolutnom većinom glasova (polovica plus jedan glas).

3° Na sjednicama ŽEV-a mogu sudjelovati na poziv župnika i druge osobe u ulozi stručnjaka, no nemaju pravo glasa pri donošenju odluka.

4° Zapisnici sjednice moraju biti prihvaćeni na sljedećoj sjednici, te potpisani od župnika i zapisničara.

5° Zapisnike treba prigodom kanonskog pohoda dati na uvid dijecezanskom biskupu, odnosno njegovu zamjeniku.


Redovito upravljanje

Članak 9.

ŽEV ima sljedeće zadaće:

1° pomaže župniku u izradi redovitog i izvanrednog župnog proračuna, naznačuje predvidive izdatke za razne redovite djelatnosti i način njihova pokrića;

2° pomaže župniku u osiguranju izvora i u prikupljanju sredstava potrebnih za redoviti život župe, kao i za održavanje i izgradnju prostora za sveto bogoslužje, pastoralnih prostora i župne kuće, u upravi svim vremenitim dobrima župe, te u brizi za očuvanje umjetničke, povijesne i kulturne baštine u vlasništvu župe;

3° pregledava blagajničke knjige po završetku pojedinih investicijskih radova, odnosno dokumentaciju kao i završni račun;

4° skrbi o čuvanju isprava i dokaznica na kojima se temelji pravo župe na vremenita dobra (usp. kan 1284, t. 2.9);

5° vodi brigu zajedno sa župnikom da se pismeno sastavi i trajno dopunjava inventar župnih pokretnih i nepokretnih dobara, te prigodom premještaja župnika sudjeluje u primopredaji i supotpisuje zapisnik o primopredaji;

6° ŽEV one župe koja je povjerena redovničkoj zajednici treba voditi računa o ugovoru sklopljenom između dijecezanskog biskupa i redovničke zajednice.


Članak 10.

1° O svim župnim prihodima i rashodima župnik je obvezan voditi propisane blagajničke dnevnike. Računska godina župe započinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

2° Na kraju svake godine, a najkasnije do konca siječnja sljedeće, župnik treba pripraviti završni financijski izvještaj, sazvati ŽEV i članovima dati na uvid blagajničke dnevnike župe.

3° Kao znak svoje suglasnosti i prihvaćanja članovi ŽEV-a pozvani su potpisati završni financijski izvještaj sastavljen na propisanom formularu.

4° Završni financijski izvještaj, potpisan od članova ŽEV-a, župnik treba do 15. veljače dostaviti dijecezanskom biskupu na uvid i odobrenje.


Članak 11.

Župnik u dogovoru sa ŽEV-om podnosi župnoj zajednici najmanje jednom godišnje izviješće o novčanim primitcima i izdacima, o upravljanju drugim vremenitim dobrima župe, o projektima i o važnim zaključcima sjednica ŽEV-a s obzirom na vremenita dobra (usp. kan. 1287 § 2), naznačivši i nužne inicijative za povećanje izvora prihoda potrebnih za ostvarenje pastoralnih aktivnosti, za uzdržavanje i izgradnju župnih objekata, kao i za uzdržavanje svećenika i drugih crkvenih službenika te za karitativne potrebe.


Izvanredno upravljanje

Članak 12.

1° Pod izvanrednim upravljanjem vremenitim crkvenim dobrima smatraju se svi poslovi koji prelaze način i granice redovitog upravljanja. Određuje ih dijecezanski biskup (usp. kan. 1281 § 1). Ti čini navedeni su u Dekretu dijecezanskog biskupa đakovačkog i srijemskog br. 600/2007. od 15. ožujka 2007. (Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, br. 3/2007., str. 267).

2° Za valjanost odluka ŽEV-a, vezanih uz izvanredno upravljanje vremenitim crkvenim dobrima, župnik treba prethodno tražiti i dobiti pismeno odobrenje dijecezanskoga biskupa. Molbi za odobrenje treba priložiti mišljenje ŽEV-a.


Uputa na opće odredbe

Članak 13.

Na sve ono što nije sadržano u ovom Pravilniku primjenjuju se odredbe Zakonika kanonskoga prava te Izjave i odluke Druge biskupijske sinode đakovačke i srijemske.


Stupanje Pravilnika na snagu

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu kad ga odobri dijecezanski biskup. Od toga dana prestaju vrijediti Odredbe br. 981/1988. od 15. svibnja 1988. godine.

__________________

Broj: 433/2010.

Ovime odobravam Pravilnik župnog ekonomskog vijeća u Srijemskoj biskupiji te on stupa na snagu s današnjim datumom.

Petrovaradin, 31. listopada 2010.

 

 

Preč. Marko Loš,                                                          + Đuro Gašparović,

          kancelar                                                                biskup srijemski

 

Biskupijski ordinarijat