STATUT PREZBITERSKOG VIJEĆA – PROGLAŠENJE

 

PETROVARADIN, 15. ožujka 2011. godine Na sjednicama biskupa Đakovačko-osječke crkvene pokrajine pristupilo se izmjenama i dopunama dosadašnjih odredbi, pravilnika i statuta. Tako je došlo do izmjene i dopune dosadašnjih odredbi za prezbiterska vijeća i izradi novog Statuta prezbiterskog vijeća u Srijemskoj biskupiji. Ovaj Statut stupa na snagu 15. ožujka 2011. godine odobrenjem dijecezanskog biskupa. Od toga dana prestaje vrijediti Statut PV-a Đakovačke i Srijemske biskupije od 23. studenoga 1984. godine (Okružnice i obavijesti Biskupskog ordinarijata u Đakovu, br. 2193/1984., str. 355-357). 

 

 

STATUT PREZBITERSKOG VIJEĆA

U SRIJEMSKOJ BISKUPIJI

 

Narav i svrha

Članak 1.

Prezbitersko vijeće (u daljnjem tekstu: PV) u Srijemskoj biskupiji zbor je svećenika koji predstavlja prezbiterij biskupije. Kao senat dijecezanskog biskupa pomaže biskupu u upravljanju biskupijom prema pravnoj odredbi, da bi se što više unaprijedila pastoralna dobrobit njemu povjerenog dijela Božjega naroda (usp. kan. 495 § 1).

 

Članak 2.

 

PV ima samo savjetodavni glas. Dijecezanski biskup će se s njime posavjetovati u važnijim poslovima, a njegov pristanak mu je potreban samo u slučajevima izričito određenim u pravu (usp. kan. 500 § 2).

 

Članak 3.

 

PV ne može nikada djelovati bez dijecezanskog biskupa, kojemu jedinomu pripada i briga da objavi ono što je zaključeno na sjednici (usp. kan. 500 § 3).

 

 

Sastav i izbor članova

Članak 4.

 

Predsjednik PV-a je dijecezanski biskup.

 

Članovi PV-a su:

1° Po službi: generalni vikar, sudski vikar, biskupski vikari, veliki prepošt Prvostolnog kaptola, kancelar biskupije, ekonom biskupije, ravnatelj Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika, tajnik Biskupskog ordinarijata, ravnatelj Caritasa.

2° Po izboru: po jedan prezbiter iz svakog dekanata, predstavnik župnih vikara, predstavnik prezbitera redovnika, predstavnik kapelana, predstavnik svećenika u središnjim biskupijskim ustanovama, predstavnik umirovljenih svećenika.

3° Po imenovanju: dijecezanski biskup može slobodno imenovati neke članove PV-a (usp. kan. 497, 3°).


Članak 5.

 

Aktivno i pasivno pravo biranja članova PV-a po izboru imaju:

1° svjetovni svećenici inkardinirani u biskupiji;

2° svjetovni svećenici inkardinirani u drugim biskupijama i svećenici redovnici ili članovi družbi apostolskoga života koji borave u biskupiji, a s dekretom dijecezanskog biskupa obavljaju u njoj službu župnika, župnog upravitelja, župnog vikara, rektora crkve, kapelana ili sl. (usp. kan. 498).

 

Članak 6.

 

Izbore za članove PV-a raspisuje dijecezanski biskup.

 

Kad biskup raspiše izbore dekan i drugi svećenici koje dijecezanski biskup zaduži za organiziranje izbora dužni su:

1° pozvati na izbor na zgodno mjesto u određeni dan i sat sve svećenike koji, prema članku 5. ovoga Statuta, imaju pravo birati i biti birani;

2° predsjedati i voditi izbor;

3° odrediti skrutatora u dogovoru s biračima;

4° sastaviti zapisnik o tijeku i rezultatu izbora te ga u roku od osam dana nakon izbora dostaviti Biskupskom ordinarijatu.

 

Članak 7.

 

Biranje je valjano ako na njemu sudjeluje apsolutna većina glasača (polovica plus jedan glas, usp. kan. 119, 1°), a vrši se tajno i na pisani način.

 

Članak 8.

 

Izborna jedinica za članove PV-a je dekanat.

 

Članak 9.

 

Svećenici koji vrše službu u dva ili više dekanata sudjeluju u izboru ondje gdje imaju stalni boravak. Svećenici koji po odobrenju dijecezanskog biskupa borave izvan biskupije sudjeluju u izboru u dekanatu rodnog im mjesta, a ako su rođeni izvan biskupije, sudjeluju u izboru u Srijemskomitrovačkom dekanatu.

 

Članak 10.

 

Na početku izborne sjednice dekan i drugi svećenici koje dijecezanski biskup zaduži za organiziranje izbora dužni su obavijestiti izbornike da biraju jednog vijećnika, svakome pojedinom dati popis svećenika koji imaju pravo biti izabrani i protumačiti način na koji se vrši izbor u skladu s propisima Zakonika kanonskoga prava.

 

Članak 11.

 

Smatra se izabranim:

 

1° onaj koji je u prvom ili drugom krugu biranja dobio apsolutnu većinu glasova;

2° onaj koji u trećem krugu biranja dobije relativnu većinu glasova;

3° ako je u trećem krugu biranja bilo više kandidata s istim brojem glasova, smatra se izabranim onaj koji je stariji po svećeničkom ređenju, a ako su ređeni istoga dana, onaj koji je stariji po dobi (usp. kan. 119, 1°).

 

Članak 12.

 

Sastav PV-a proglašava dijecezanski biskup.

 

 

Trajanje mandata

Članak 13.

 

Mandat izabranih članova PV-a traje pet godina (usp. kan. 501 § 1).

 

Članak 14.

 

Osim istekom mandata, služba člana u PV-u prestaje:

 

1° trajnom nemogućnošću obavljanja službe;

2° prestankom službe po kojoj je postao članom PV-a;

3° promjenom ili napuštanjem službe;

4° zahvalom koju prihvati dijecezanski biskup;

5° odlaskom iz biskupije na neodređeno vrijeme ili više od godine dana;

6° opozivom dvotrećinske većine birača koji su ga izabrali;

7° neopravdanim uzastopnim izostankom s tri sjednice.

 

Članak 15.

 

Kad prestane služba jednog člana PV-a, pravo biranja novog člana pripada istom zboru svećenika koji je izabrao prijašnjeg predstavnika. Mandat novoizabranom članu traje do isteka mandata svih članova toga sastava.

 

Članak 16.

 

PV prestane kad je stolica prazna. Novi dijecezanski biskup mora u roku od godine dana, pošto preuzme biskupiju, ponovno osnovati PV. U međuvremenu njegove zadaće obavlja zbor savjetnika (usp. kan. 501 § 2).

 

Sjednice

Članak 17.

 

PV se sastaje redovito dva puta godišnje: u proljeće i jesen. Po potrebi može se sastati i na izvanredna zasjedanja. Trećina članova PV-a može zatražiti sazivanje izvanredne sjednice.

 

Članak 18.

 

Sjednice PV-a saziva i njima predsjeda dijecezanski biskup (usp. kan. 500 § 1).

 

Članak 19.

 

Dijecezanski biskup redovito sastavlja dnevni red sjednice s tajnikom PV-a.

U dnevni red ulaze teme i pitanja:

1° koja odredi dijecezanski biskup;

2° koja pisanim putem predlože najmanje desetorica svećenika;

3° koja pisanim putem predlože najmanje dvojica vijećnika.

 

Članak 20.

 

Dijecezanski biskup redovito četrnaest dana prije zasjedanja upućuje vjećnicima poziv na sjednicu, u kojemu su naznačene i glavne teme dnevnoga reda.

 

Članak 21.

 

Vijećnici su dužni obavijestiti svećenike u dekanatu o datumu sjednice te ih konzultirati glede tema predviđenih za raspravu kao i o drugim aktualnim pastoralnim pitanjima. Poslije zasjedanja vijećnici izvještavaju svećenike svoga područja o tijeku sjednice i o eventualnim zaključcima.

 

 

Članak 22.

 

Da bi savjetodavni prijedlozi PV-a bili pravovaljani, na sjednici treba sudjelovati barem dvije trećine članova. Prijedlozi se donose apsolutnom većinom glasova prisutnih vijećnika.

 

Članak 23.

 

Glasovanje je u PV-u javno, ali se u pojedinim slučajevima, na prijedlog većine vijećnika, može obaviti i tajno.

 

Tajnik

Članak 24.

 

Vijeće ima svoga tajnika. Tajnik PV-a je po službi tajnik Biskupskog ordinarijata.

 

Članak 25.

 

Tajnik je prvi suradnik predsjednika PV-a. On vodi brigu o pravovremenom sazivanju sjednica, podržava vezu s drugim vijećima i povjerenstvima u biskupiji, vodi sve poslove koji se odnose na rad PV-a te je njegov zapisničar i čuvar arhiva.


Skupina župnika u postupku za uklanjanje župnika

Članak 26.

 

Na prijedlog dijecezanskog biskupa PV bira po principu relativne većine petoricu župnika iz prezbiterija biskupije između kojih on, za pojedini slučaj, izabire dvojicu da razmotre razloge osporavanja kod premještaja ili razrješenja župnika (usp. kan. 1742 § 1 i kan. 1750).

 

Zbor savjetnika

Članak 27.

 

Dijecezanski biskup slobodno imenuje, između članova PV-a, šest do dvanaest članova, koji tvore zbor savjetnika (usp. kan. 502 § 1).

 

Članak 28.

 

Zboru savjetnika stoji na čelu dijecezanski biskup; kad je stolica spriječena ili je prazna, onaj koji u međuvremenu zamjenjuje biskupa ili, ako taj još nije postavljen, svećenik koji je u zboru savjetnika stariji po ređenju (kan 502 § 2); a ako ih je više koji su ređeni istoga dana, onaj koji je stariji po dobi.

 

Članak 29.

 

Mandat zboru savjetnika traje pet godina. Ipak, kad istekne pet godina, zbor savjetnika nastavlja obavljati svoje zadaće sve dok se ne osnuje novi zbor (usp. kan. 502 § 1).

 

Članak 30.

 

Zadaće:

1° Zbor savjetnika vrši one zadaće koje su mu određene pravom.

2° On u slučaju kad je stolica prazna, a nema biskupa koadjutora niti pomoćnog biskupa, ima vlast upravljanja biskupijom, osim ako Sveta Stolica odredi drukčije. Neka bez odgađanja sazove zbor mjerodavan za određivanje dijecezanskog upravitelja (usp. kan. 419).

3° Kad je stolica spriječena, ako nema biskupa koadjutora ili ako je spriječen, a nema ni pomoćnog biskupa niti generalnog ni biskupskog vikara, a ni popisa svećenika koje je dijecezanscki biskup priopćio metropolitu, zbor savjetnika bira svećenika koji neka upravlja biskupijom, osim ako Sveta Stolica odredi drukčije (usp. kan. 413 § 2).

 

Članak 31.

 

Dijecezanski biskup ili dijecezanski upravitelj u pravom određenim slučajevima treba se posavjetovati sa zborom savjetnika (usp. kann. 494; 1277) ili tražiti njegovu suglasnost i pristanak (usp. kann. 1277; 1292; 1295).


Uputa na opće odredbe

Članak 32.

Na sve ono što nije sadržano u ovom Statutu primjenjuju se odredbe Zakonika kanonskoga prava te Izjave i odluke Druge biskupijske sinode đakovačke i srijemske.

 

 

Zaključne odredbe

Članak 33.

 

Statut stupa na snagu kad ga odobri dijecezanski biskup. Od toga dana prestaje vrijediti Statut PV-a Đakovačke i Srijemske biskupije od 23. studenoga 1984. godine (Okružnice i obavijesti Biskupskog ordinarijata u Đakovu, br. 2193/1984., str. 355-357).

 

___________________

 

Broj: 130/2011.

 

Ovime odobravam gornji Statut prezbiterskog vijeća u Srijemskoj biskupiji te on stupa na snagu s današnjim datumom.

 

 

U Petrovaradinu, 15. ožujka 2011.

 

 

 

 

Preč. Marko Loš                                                         + Đuro Gašparović

kancelar                                                                       biskup srijemski

 

Biskupski ordinarijat