SLAVLJE SVETE POTVRDE

02. srpanj 2019.

SRIJEMSKA MITROVICA (TU) - U nedjelju, 30. lipnja 2019., svečanim euharistijskim slavljem proslavljen je veliki dan za katedralnu župu Sveti Dimitrije, đakon i mučenik, u Srijemskoj Mitrovici. 20 krizmanika i krizmanica potvrdilo je svoju vjeru, te na taj način izrazilo želju nastaviti živjeti vjerničkim životom.

Euharistijsko slavlje je predslavio msgr. Đuro Gašparović, biskup srijemski, u zajedništvu s mons. Eduardom Španovićem, katedralnim župnikom.

Na početku euharistijskoga slavlja župnik, mons. Eduard Španović srdačno je pozdravio sve prisutne a napose krizmanike, njihove roditelje i kumove, kao i djelitelja Svete Potvrde biskupa msgr. Đuru Gašparovića. U ime svih krizmanika biskupa je pozdravila krizmanica Ana Saboci.

U prigodnoj homiliji, biskup Gašparović je podsjetio vjerni puk koliko je Duh Sveti prisutan u čovjekovom životu, te koliko je potrebno otvarati Mu se svakodnevno.

Homiliju donosimo u cijelosti:

“Duh Gospodnji ispunja svemir; on koji sve obuhvaća, poznaje svaki govor” (Mudr 1,7) – tako čitamo u knjizi Mudrosti. Duh Božji je snaga koja obuhvaća sav svemir; on kao da osluškuje skladnu melodiju čitavoga svemira.

Duh Božji, koji je lebdio nad iskonskim kaosom kroz duga razdoblja razvoja, djelovao je u stvorenom svemiru i usmjeravao ga bez prestanka prema sve novijim oblicima i prema sve većem savršenstvu. A snagom duha čovjek se izdiže iznad opipljive tvari i on, koji je obdaren duhom, prima i Duha Svetoga i njegove darove, te postaje vredniji od bilo koje tvari. Tada pripada nadnaravnom životu.

Od časa Utjelovljenja Vječni se Bog u osobi Isusa Krista nerazdruživo zaodjenuo materijom svijeta, a od dana prvih Duhova, Duh je Sveti nerazdruživo ucijepljen u povijest spasenja koja je prava srž svega svjetskog razvoja. I taj Duh Sveti djeluje na tome da se rodi novi čovjek, novo stvorenje u Kristu. Sveti Pavao veli: “Ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan” (Rim 5,5). Na drugom mjestu opet kaže: “Bog posla Duha svoga Sina u naša srca…” (Gal 4,6).

Taj isti Duh usmjeruje milosni život, podržava ga i jača u svim članovima Crkve. Budući da je Duh Sveti životvorni Duh, on poklanja novi život. Od njega dolazi svaka dobra zamisao, svaka istinska želja, svaka čestita odluka, svaki plemeniti pokušaj i svaki uspjeh.

Duh Sveti je trajno na djelu. Ako vjernici otvore svoje srce poticajima Duha Svetoga, milosni se život u njihovim dušama pokazuje i u raznolikosti i u bujnosti. U njihovim srcima plamti žar za apostolskim radom.

Duh kojega je Krist obećao poslati svojima, i koji je njegov vlastiti Duh, kadar je zasaditi Evanđelje u najdublji sloj duše. Taj isti Duh kadar je Evanđelje raširiti diljem svijeta. On kopa u čovjeku nove dubine, koje ga upriličuju dubinama Božjim.

Neprobojni zid bića kadar je probiti Duh Sveti kako to pokazuje duhovski blagdan. Na dan Duhova bili su u Jeruzalemu sabrani razni narodi – nabrojeno ih je šesnaest. I svi su razumjeli što apostoli navješćuju. Prožeti Duhom Svetim apostoli su izvršavali nalog što su ga dobili od svoga Učitelja: “Kao što je mene poslao Otac, tako i ja šaljem vas” (Iv 20,21). Apostoli i učenici primili su nalog da navješćuju “silna djela Božja” (Dj 2,11). Od blagdana Duhova pa dalje, Crkva će neprestano pokazivati svijetu Isusa Krista. Ona će navješćivati Evanđelje.

Isusovo uskrsno otajstvo i slanje Duha Svetoga dolazi baš sada do nas i preobražava nas. Duh Sveti je onaj koji nam po vidljivim znakovima, sakramentima, omogućuje vidjeti, slušati i dotaći Krista Uskrsloga.

Duhovsko otajstvo, koje je dar Duha Svetoga svakome kršćaninu, ostvaruje se na povlašteni način po današnjoj potvrdi, koja je sakramenat kršćanskoga rasta i duhovnog dozrijevanja. U njoj svaki od vas, dragi krizmenici, prima produbljenje krsne milosti i potpuno se uključuje u spasiteljsku i apostolsku zajednicu te postaje svjedok i promicatelj Krista Uskrsloga. Duh Sveti vam daruje poučljivost, slobodu i vjernost: on je doista “Duh mudrosti i razuma, Duh savjeta i jakosti, Duh znanja, pobožnosti i straha Božjega” (Iz 11,2). Kako bi se bez njega moglo shvatiti otajstvo i poslanje Kristovo?

Duh Sveti vas čini odvažnima, potiče vas razmatrati i doživjeti život Kristova otajstva u svetoj Misi koju ćete svake nedjelje slaviti ovdje u crkvi zajedno sa svećenikom. Neka Riječ Kristova kod svake svete Mise, odzvanja u čitavom vašem životu i neka vam uvijek nešto novo kaže.

Dragi krizmenici, a i dragi vjernici! Živite zajedništvo vjere svaki put kad se međusobno okupljate, osobito kod slavljenja svete Mise. Duh je taj koji vodi ljude u uzajamnom razumijevanju i prihvaćanju. Morate se prepoznati kao djeca Božja i braća prema istom cilju, prema Kristu u vječnosti, govoriti istim jezikom vjere i povjerenja.

Aktivno i velikodušno sudjelujte u životu ove župe, svaki put kad to od vas ova župna zajednica preko župnika zatraži, jer ćete tako iskusiti djelovanje Duha Svetoga koji će vam pomoći susresti Krista, biti njemu bliski i ostvariti crkveno i župno zajedništvo.

A zatim, po Duhu Svetom koji vam je dan, posvećujte svoje obitelji. Donosite u vaše obitelji mir, radost, slogu, a napose ljubav, i to pravu Kristovu ljubav. Tada ćete biti slika svoje obitelji koja vas se neće stidjeti i u kojoj neće biti razočaranja ili malodušnosti. Sloga, ljubav, poštovanje i poslušnost u vašim obiteljima svjedočit će prisutnost Duha Svetoga kojeg sada primate po ovom sakramentu Potvrde ili Krizme.

Nastavite živjeti pravim kršćanskim životom i ubuduće, i u školi i u zajednici vjernika i u svakom trenutku i na svakom mjestu gdje ste prisutni. Nemojte zastati na tom putu rasta.

Pokažite i prijašnjim generacijama, koje su krizmane, a možda nisu pokazale spremnost nastaviti prakticirati svoju vjeru, da s krizmom nije završen vaš rast u vjeri i kršćanskom životu. Amen.

Na kraju euharistijskog slavlja, biskup Đuro Gašparović je čestitao svim ovogodišnjim krizmanicima, te ih potaknuo da se uvijek rado sjećaju ovog trenutka, te ne dopuste da ih išta odvoji od Boga. Župnik Eduard Španović se pridružio čestitkama, te izrazio radost i zadovoljstvo zbog velikog događaja koji je kruna jedne vjeronaučne godine, ističući kako je u ovogodišnjoj generaciji potvrđenika učinak 100%, tj. Sakrament svete Potvrde primili su svi koji su prethodno primili Sakrament Krštenja i Prve svete Pričesti, što je za veliku pohvalu.

 

Ivica Zrno